Trofeul Arthur - Ediţia a VII-a

Regulament

Condiții de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română cu vârsta de peste 18 ani și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și ai Sponsorilor/Partenerilor (angajații societăților din grupul Sponsorilor/Partenerilor) și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soțul/soția). Nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului, membrii juriului și rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la acest concurs.

Nu pot participa, cu același text, câștigătorii edițiilor anterioare.

Nu pot participa la acest concurs lucrările care au fost declarate câștigătoare ale unui concurs cu tematică similară, publicate deja în volum, sau care să facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare.

Prin excepție, pot participa la acest concurs persoanele fizice cu cetățenie română, de peste 18 ani, care au publicat creațiile literare proprii sau fragmente din acestea pe blogul personal sau în reviste de specialitate.

Participanții se pot înscrie gratuit, la una dintre secțiuni sau la toate secțiunile.

Textele trimise în condițiile prezentului Regulament vor fi însoțite în mod obligatoriu de:


Participanții vor trimite textele luând cunoștință de „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”. Astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna și nu vor aștepta confirmarea de primire a acestor documente.

Lipsa oricăreia dintre paginile documentului (Anexa 1, Anexa 2 sau amândouă), precum și omisiunile din formular vor duce la descalificarea automată.

Formularul de înscriere și acordul dreptului de publicare vor fi trimise, împreună cu manuscrisul, pe adresa de e-mail: concurs@editura-art.ro.

Perioada de desfășurare a concursului

Concursul se desfășoară în perioada 3 august 2018 – 14 decembrie 2018, după cum urmează:

– 3 august 2018 – 14 noiembrie 2018 – ÎNSCRIERE

– 15 noiembrie 2018 – 14 decembrie 2018 – JURIZARE

– 14 decembrie 2018  – ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Perioada de desfășurare a concursului, respectiv data preconizată pentru anunțarea câștigătorilor pot fi modificate, dar vor fi anunțate în prealabil.

Secțiuni

Concursul are 3 (trei) secțiuni, delimitate pe grupe de vârstă:

1. Secțiunea 0-7 ani/ Carte ilustrată:

– proză: fiecare concurent va trimite un manuscris de maximum 1000 de cuvinte (cca 6200 de semne cu spații);

– versuri, benzi desenate: fiecare concurent va trimite un manuscris de maximum 100 de pagini.

Manuscrisele vor fi însoțite de exemple de ilustrații și/sau descrierea acestora.

2. Secțiunea 8-14 ani:

– creațiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă și/ sau romane (inclusiv roman grafic), benzi desenate etc.
– manuscrisul va avea minimum 100 de pagini (200 000 de semne cu spații)

3 Secțiunea 14+ ani:

– creațiile literare nu trebuie să se supună strict unui gen, pot fi trimise manuscrise în versuri, volume de proză scurtă și/ sau romane (inclusiv roman grafic sau scenarii de roman grafic) etc.
– manuscrisul va avea minimum 100 de pagini (200 000 de semne cu spații)

Detalii tehnice

Textele vor fi în limba română, editate în WORD, vor conține diacritice, font Times New Roman, corp 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Numele concurentului nu va fi inserat pe niciuna dintre paginile manuscrisului. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea automată a respectivului candidat.

Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi anunțați pe site-ul Editurii Arthur: http://www.editura-arthur.ro/blog la 14 noiembrie 2018.

Juriul

Câștigătorii concursului vor fi desemnați de un juriu format din specialiști în domeniu.
Juriul este format din: Ioana Nicolaie – scriitoare, Adina Popescu – scriitoare, Ana Rotea –  scriitoare, Florin Bican – scriitor și traducător, Florin Ioniță – profesor, coordonator de colecții la Editura Art, și membrii redacției Arthur.

Premiile

Trofeul Arthur oferă premii în valoare totală de 4500 de euro, astfel:

– câștigătorii fiecărei secțiuni vor primi un premiu în bani, valoarea acestuia fiind de 500 de euro. La fiecare ediție se acordă și Marele Premiu, în valoare de 3000 de euro, celui mai bun participant, indiferent de secțiunea la care a participat.
Toți câștigătorii vor fi publicați la Editura Arthur.
Organizatorii își rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii în cazul în care textele înscrise la concurs nu îndeplinesc exigențele juriului.

Organizatorii Concursului nu pot fi făcuți responsabili de situația în care câștigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care țin de culpa participantului sau de completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs. În cazul în care unul dintre premii nu se va acorda, suma se reportează, majorând bugetul anului următor sau nu se mai acordă.

Întreruperea concursului

Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe http://www.editura-arthur.ro/blog.

Taxe și impozite

Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului fiscal, modificat și completat.

Premiile (suplimentare publicării în volum) se vor acorda în bani, iar impozitele vor fi reținute de ORGANIZATOR din premiul CÂȘTIGĂTORULUI, conform Legii 227/2015 a Codului Fiscal, modificată și completată.

Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câștigate, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Prelucrarea notificată, având ca scopuri „educație și cultură” și „premiere nominală la concurs literar național”, a fost înscrisă în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 12935/13.10.2009.

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date.
Prin înscrierea în Concurs, aveți obligația de a completa corect și integral Anexa 1 (Formular de înscriere, cu date personale), acesta făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.
La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail: concurs@editura-art.ro, organizatorul se obligă:
- Să confirme, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
- Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;
- Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.